0988 540 884

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CƠ SỞ VỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

* Kiến thức cơ sở ( Tổng thời lượng học là 40 tiết học ) bao gồm các chuyên đồ và nội dung sau đây:

Chuyên đề 1 Pháp luật về Kinh doanh bất động sản

1 . Pháp luật và kinh doanh bất động sản

2 . Pháp luật về đất đai

3. Pháp luật về nhà ở

4 . Pháp luật về dân sự

5. Pháp luật về đầu tư xây dựng

6. Pháp luật về thương mại , doanh nghiệp

Chuyên đề 2 Thị trường bất động sản

1 . Tổng quan về bất động sản và thị trường bất động sản

2 . Phân loại thị trường bất động sản

3. Các yếu tố của thị trường bất động sản

4. Xu hướng phát triển của thị trường bất động sản

5 . Vai trò của Nhà nưặc đối với thị trường bất động sản

6. Giá trị và giá cả bất động sản

Chuyên đề 3 : Đầu tư kinh doanh bất động sản

1 . Những vấn đề cơ bản về đầu tư kinh doanh bất động sản

2 . Trình tự , thủ tục thực hiện một dự án đầu tư kinh doanh bất động sản

3 . Nội dung các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản

4 . Hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản

5 . Thông tin và hồ sơ bất động sản

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO , BỒI DƯỠNG KIẾN T ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

* Kiến thức cơ sở Tổng thời lượng là 40 tiết học )

* Kiến thức chuyên môn về định giá bất động sản Tổng thời lượng là 48 tiết học ) bao gồm các chuyên đề dung sau đây:

 Chuyên đề 1: Tổng quan về dịch vụ định giá bất động sản

    a . Giới thiệu về dịch vụ định giá bất động sản

    b. Vai trò của người định giá bất động sản trong thị trường bất động sản

    c . Nguyên tắc hoạt động định giá bất động sản

    d . Điều kiện kinh doanh dịch vụ định giá và yêu cầu chuyên môn của người định giá

    đ . Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về định giá bất động sản

    e . Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp về định giá bất động sản

   f. Đạo đức nghề nghiệp trong định giá bất động sản

Chuyên đề 2 : Quy trình và phương pháp định giá bất động sản

   a . Xác định nhiệm vụ định giá bất động sản

   b. Khảo sát hiện trường thu thập thông tin về bất động sản

   c . Phân tích thông tin về bất động sản

   d . Lựa chọn phương pháp định giá bất động sản

   đ . Xác định giá bất động sản

   e.  Lập hồ sơ và chứng thư định giá

  f. Các phương pháp định giá bất động sản

chuyên đề 3 Định giá bất động sản

   a . Căn cứ định giá bất động sản

   b. Định giá bất động sản là đất đai

   c. Định giá bất động sản là nhà ở

   d. Định giá bất động sản là công trình xây dựng

   đ. Hồ sơ và chứng thư định giá bất động sản

* Thực hành và kiem tra cuối khóa

- Thực hành Thực hành định giá một bát động sản cụ thể viết báo cáo kết quả định giá

- Kiểm tra cuối khóa bao gồm nội dung phần cơ sở và phân chuyên môn :

Thời gian kiểm tra 90 phút

Hình thức kiểm tra Bài luận , trắc nghiệm hoặc kết hợp

 

đối tác khách hàng
2018 Copyright © CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO NHÂN VĂN. Web Design by Nina Co.,Ltd

Vui lòng nhập mã học viên

Show Vui lòng nhập mật khẩu

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập họ tên đệm

Vui lòng nhập tên

Vui lòng nhập số điện thoại

Email không hợp lệ Email đã có người sử dung. Vui lòng chọn email khác.

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo một mật khẩu mới.

Email không hợp lệ Email không tồn tại. Vui lòng nhập lại Email.

Trở lại đăng nhập

Close