0988 540 884

CHƯƠNG TRÌNH MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CƠ SỞ VỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

* Kiến thức cơ sở ( Tổng thời lượng học là 40 tiết học ) bao gồm các chuyên đề và nội dung sau đây:

    Chuyên đề 1: Pháp luật về Kinh doanh bất động sản

1. Pháp luật kinh doanh bất động sản

2. Pháp luật về đất đai

3 . Pháp luật về nhà ở

4. Pháp luật về dân sự

5. Pháp luật về đầu tư xây dựng

6. Pháp luật về thương mại , doanh nghiệp

    Chuyên đề 2 : Thị trường bất động sản

1. Tổng quan về bất động sản và thị trường bất động sản

2. Phân loại thị trường bất động sản

3. Các yếu tố của thị trường bất động sản

4. Xu hướng phát triển của thị trường bất động sản

5. Vai trò của Nhà nước đối với thị trường bất động sản

6. Giá trị và giá cả bất động sản

    Chuyên đề 3 Đầu tư kinh doanh bất động sản

1 . Những vấn đề cơ bản đầu tư kinh doanh bất động sản

2. Trình tự , thủ tục thực hiện một dự án đầu tư kinh doanh bất động sản

3 . Nội dung các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản

4. Hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản

5. Thông tin và hồ sơ bất động sản

 

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO , BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

* Kiến thức cơ sở ( Tổng thời lượng là 40 tiết học )

* Kiến thức chuyên môn về môi giới bất động sản ( Tổng thời lượng là 24 tiết học ) bao gồm các chuyên đề và nội dung sau đây :

     Chuyên đề 1 : Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản

1 . Giới thiệu về dịch vụ môi giới bất động sản

2 . Vai trò của môi giới bất động sản trong thị trường bất động sản

3 . Nguyên tắc hoạt động môi giới bất động sản

4 . Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới và yêu cầu chuyên môn của nhà môi giới bất động sản

5 . Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nghề môi giới bất động sản

6 . Kinh nghiệm của các nước về dịch vụ môi giới bất động sản

7 . Đạo đức nghề nghiệp trong môi giới bất động sản

 

     Chuyên đề 2 : Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản

1 . Thu nhập thông tin về cung , cầu bất động sản

2 . Xác định đối tượng và các bên bất động sản

3 . Lập hồ sơ thương vụ môi giới

4 . Thời gian và những bước thực hiện thương vụ môi giới

5 . Kỹ năng môi giới bất động sản

6 . Marketing bất động sản

7 . Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong giao dịch bất động sản

8 . Tổ chức và quản lý văn phòng môi giới bất động sản

* Thực hiện và kiểm tra cuối khóa

       - Thực hành : Nghiên cứu thực tế hoạt động của một số văn phòng môi giới bất động sản, viết báo cáo thu hoạch

       - Kiểm tra cuối khóa bao gồm nội dung phần cơ sở và phần chuyên

         Thời gian kiểm tra 90 phút

         Hình thức kiểm tra bài luận , trắc nghiệm hoặc kết hợp 

đối tác khách hàng
2018 Copyright © CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO NHÂN VĂN. Web Design by Nina Co.,Ltd

Vui lòng nhập mã học viên

Show Vui lòng nhập mật khẩu

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập họ tên đệm

Vui lòng nhập tên

Vui lòng nhập số điện thoại

Email không hợp lệ Email đã có người sử dung. Vui lòng chọn email khác.

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo một mật khẩu mới.

Email không hợp lệ Email không tồn tại. Vui lòng nhập lại Email.

Trở lại đăng nhập

Close